چرا باید از کفی طبی کفش استفاده کنیم؟

پاها کلیدی‌‌‌‌ترین بخش اعضای بدن هر انسانی هستند. اهمیت پاها تا آن‌‌‌‌جایی است که به آن‌‌‌‌ها قلب دوم هم گفته می‌‌‌‌شود. پاها وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌ی انتقال نیروی وزن بدن به زمین را دارن...

ادامه مطلب