ست کردن کت تک با هر چی که فکر کنی!

اصول ست کردن کت تک سالهای زیادی است که کت تک جای خودش را دل آقایان باز کرده است. این روزها در کمد هر مردی حداقل یکی دوتا کت تک میان لباس هایش آویزان است. علت محبوبیت کت تک میان آقایان و پسران جوان ای...

ادامه مطلب