برق انداختن کفش چرم در سه سوت!

قطعاً نگهداری از کفش‌های چرم برای کسانی که هزینه زیادی برای داشتن آن‌ها پرداخت کرده‌اند، اهمیت زیادی دارد. اما کفش‌های چرم به‌مرورزمان جلای روز اول خود را از دست می‌دهند. اگر جذابیت کفش‌های چرمی خود ر...

ادامه مطلب