لباس‌‌های چرم: از انسان‌‌های اولیه تا فیلم ماتریکس

اگر به عکس‌‌های پدربزرگ و مادربزرگتان یا عکس‌‌های قدیمی نگاه کنید، به احتمال بسیار زیادی لباس‌‌های آنها از نظر شما دمده و زشت خواهند بود. اما حساب لباس‌‌ها و استایل چرم از بقیه بسیار جدا و متفاوت است....

ادامه مطلب