بررسی کاربرد فناوری های نانو در صنعت چرم

چرم طبیعی طی فرایندها و مراحل مختلفی تولید می‌شود. چرم از دباغی پوست حیواناتی مثل گاو، گوسفند، مار و... به دست میآید. در فرایند دباغی پوست حیوان که قابل فاسد شدن است را در معرض مواد شیمیایی قرار‌ می‌د...

ادامه مطلب