تاریخچه مد و مدگرایی در ایران | سیر تحول لباس از قاجاریه تا کنون

 و هم این قابلیت را دارد که اساس فرهنگ و اقتصاد و روابط اجتماعی جوامع را در معرض خطر و آسیب جدی قرار دهد. ایرانیان در گذر تاریخ همیشه سبک پوشش خاصی داشته اند که ریشه در اصالت و تمدن جامعه ایرانی دارد....

ادامه مطلب